Anunțuri publice

Dispoziția nr. 29/2015 privind aprobarea regulamentului intern al aparatului de specialitate a Primarului comunei Băița

dispozitia-nr-29-din-13-02-2015-privind-aprobarea-regulamentului-intern-al-aparatului-de-specialitate-a-primarului-comunei-baita

Hotărârea nr. 10/2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Băița

hotararea-nr-10-din-16-02-2015privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-aparatului-de-specialitate-al-primarului-comunei-baita

Hotararea nr. 53/2016 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate a Primarului comunei Băița

hotararea-nr-53-din-18-10-2016-privind-aprobarea-modificarii-organigramei-si-a-statului-de-functii-din-aparatul-de-specialitate-a-primarului-comunei-baita

22.04.2016

GHIDUL DE CALCUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI
proprietar: persoane fizice

Aici descarcă documentele:
Cum calculăm impozitul pe cladiri?
 – Cum plătim?

————— ooOOoo —————–

01.04.2016

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAITA
Str. Principala, nr. 110
Tel./fax: 0254 683110
e-mail: prim.baita@yahoo.com

PROGRAM ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE ÎN CONDIŢIILE LEGII NR. 350/2005

1.  Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al comunei Baita, în anul 2016 sunt:
– Servicii recreative şi sportive;
– Servicii religioase.
2. Suma totală de la bugetul general al comunei Baita şi aprobată pentru anul 2016 este de 70.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind următoarea:
– Servicii recreative şi sportive –   50.000 lei;
– Servicii religioase                   –   20.000 lei.
3.  Acordarea de finanţări nerambursabile  de la bugetul general al comunei Baita pentru anul 2016 se va realiza într-o singura sesiune, in luna martie.

——– ooOOoo ———–

01.04.2016

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAITA
Str. Principala, nr. 110
Tel./fax: 0254 683110
e-mail: prim.baita@yahoo.com

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Baita pe anul 2016
1.    Autoritatea Contractantă: Comuna Baita, cu sediul în comuna Baita, strada Principala, nr. 110, judeţul Hunedoara, codul poştal 337045, telefon/fax 0254/683110, Cod fiscal: 4374024, e-mail: prim.baita@yahoo.com
2.    Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:
– Legea nr. 350/2005  privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţii nonprofit de interes general, republicată, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat.
3. Durata de implementare a proiectelor: anul 2016.
4. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei comunei Baita, strada Principala, nr. 110, judeţul Hunedoara, Compartimentul Relaţii Publice, telefon 0254/683110.
5. Solicitantul va depune cererea cu documentaţia aferentă prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei Comunei Băiţa– Compartimentul Relaţii Publice, din comuna Băiţa, strada Principala, nr. 110, judeţul Hunedoara, până la data de 28 aprilie 2016, ora 16.00, în plic sigilat, cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului precum şi menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. În plicul conţinând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea şi în numărul de exemplare menţionate în Ghidul Solicitantului.
6. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Băiţa nr. 16/2016.
7. Secretariatul comisiei de evaluare şi selecţionare va comunica în scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecţionare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Băiţa, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.
8. Domeniul de activitate, suma totală alocată şi sesiunile de depunere a documentaţiilor sunt cele prevăzute în Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile acordate de bugetul general al comunei Băiţa pentru anul 2016.
9. Anuntul de participare pentru acordarea de finantari nerambursabile in cond.
Legii nr.350/2005, a fost transmis in data de 28.03.2016 catre Monitorul Oficial al Romaniei.
10.Persoana de contact: Nicşa Nicolae-consilier personal al primarului. Tel. 0732900057.

PRIMAR,
Jr. Diniş Damian

——– ooOOoo ———–

INFORMARE MĂSURI DE MEDIU ȘI CLIMĂ – PNDR 2014 – 2020

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice).

Pentru perioada de programare 2014-2020 s-a pus un accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din instrumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru atingerea acestor obiective este noul pachet de măsuri de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii ecologice (Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), aceastea fiind implementate în România începând cu anul 2015.

În contextul aprobării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă în anul 2016, precum şi în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentur acest an, este necesară asigurarea informării tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR cu privire la posibilitatea deschiderii unor angajamente, condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament. Cu scopul asigurării tuturor informaţiilor necesare pentur deschiderea unor noi angajamente în anul 2016, dar şi pentru depunerea cererilor de plată în cadrul angajamentelor încheiate pe parcursul anilor precedenţi care se află în derulare în acest an, la nivelul DGDR – AM PNDR au fost elaborate următoarele documente:

–  Ghidul Informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale Programului Național De Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020,
–  lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014–2020,
–  broșura „Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”,
–  broșura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”.

Cele 2 broşuri sunt adresate atât beneficiarilor plăţilor de agro-mediu, utilizatori de pajişti permanente situate în zonele cu înaltă valoare naturală sau în zonele importante pentru speciile sălbatice de păsări şi fluturi, cât şi funcţionarilor din cadrul instituţiilor implicate în implementarea măsurilor de mediu şi climă (APIA şi AFIR) care verifică respectarea cerinţelor prevăzute de această măsură a PNDR 2014-2020.

Astfel, broşura conţinând speciile de plante indicatoare pentru pajiştile cu valoare naturală ridicată, vine în sprijinul utilizatorilor de pajişti permanente cu scopul evaluării valorii de mediu a acestor suprafeţe, dar şi cu scopul stabilirii oportunităţii deschiderii unor angajamente de agro-mediu şi climă pe suprafeţele de pajişti deţinute. În această broşură este prezentat succint conceptul de înaltă valoare naturală a terenurilor agricole, precum şi o descriere a tipurilor de habitate de pajişti din perspectiva diversităţii floristice. Broşura cuprinde şi informaţii referitoare la descrierea, distribuţia (în funcţie de condiţiile de relief şi climă) şi specificitatea unor specii comune de plante, din perspectiva valorii de mediu pe care acestea o indică.

Broşura conţinând speciile de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor, asigură atât sprijinul pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă pentru realizarea unei auto-evaluari a gradului în care practicile agricole adoptate în cadrul fermei răspund obiectivelor de mediu urmărite, cât şi sprijinirea funcţionarilor din cadrul instituţiilor implicate în verificarea respectării angajamentelor deschise în cadrul acestor măsuri să valideze prin metode alternative orientate către rezultat constatările rezultate în cadrul controalelor efectuate pe teren. Pentru aceasta, broşura conţine o descriere succintă a conceptului de înaltă valoare naturală, dar şi o prezentare a speciilor care pot fi utilizate ca indicatori pentur stabilirea tipului de management aplicat pe pajiştile permanente, cu accent pe descrierea speciilor, distribuţia în funcţie de condiţiile de relief şi climă, dar şi pe toleranţa acestora la diferite moduri de management (cosit, păşunat, utilizarea îngrăşămintelor sau a amendamentelor, specificitatea pe terenuri utilizate intensiv sau extensiv, etc.).

Informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile măsurilor de mediu şi climă se pot consulta în „Ghidul Informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale Programului Național De Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020” şi în lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014–2020. Aceste informaţii sunt disponibile:

– pe pagina web a MADR (http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2862-informare-masuri-de-mediu-si-clima-pndr-2014-2020.html),
– pe pagina web a DGDR – AM PNDR (http://www.pndr.ro/informari/item/115-informare-masuri-de-mediu-si-clima-pndr-2014-2020.html),
– pe site-ul AFIR şi la sediile Centrelor Regionale şi Oficiilor Judeţene ale Agenţiei (www.afir.info),
– pe site-ul APIA şi la sediile Centrelor Judeţene şi Centrelor Locale ale Agenţiei (www.apia.org.ro),
– la Consiliilor Judeţene şi ale primăriilor, ale Camerelor Agricole Judeţene.